سامانه خط و طرح پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

سامانه خط و طرح

پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

اجرای شبکه گسترده و محلی خط ۳ مترو تهران

بلند ترین خط مترو در خاور میانه به طول 37 کیلومتر شامل 27 ایستگاه:

  • بیش از 110 کیلومتر فیبر نوری سینگل
  • بیش از 10 کیلومتر فیبر نوری مالتی مود
  • شامل 130 کیلومتر کابل مسی
  • نصب بیش از 1550 نود شبکه
  • نصب تعداد 79 عدد UPS
  • نصب بیش از 100 عدد سوئیچ