سامانه خط و طرح پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

سامانه خط و طرح

پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

Satin Ankle Dress

$149.99

Satin Ankle Dress

$149.99

Satin Ankle Dress

$149.99

Total: $449.97

Checkout

بخش شبکه:

اين بخش وظيفه هدايت و اجرای پروژه های مربوط به شبکه های کامپيوتری را دارد و در اين راستا جهت نيل به اهداف خود تحت واحدهای زير فعاليت می نمايد.
 

• واحد مشاوره :

وظايف اين واحد بطور فهرست وار عبارتند از:
 • ارائه راهكارهاي فني در زمينه شبکه های LAN, WAN, MAN
 • ارائه طرحهای مناسب جهت ايمن سازی شبکه ها.
 • ارائه راه حلهای مناسب جهت توسعه سيستمهای موجود بر اساس نيازهای اعلام شده توسط کاربر و پيش بينی نيازهای آتی.
 • تجزيه و تحليل تکنولوژيهای روز بمنظور ايجاد يک سيستم توسعه مستمر در بستر IT
 • ارائه راه حل هاي مناسب جهت ذخيره اطلاعات(Storage) با تكنولوژي هاي NAS, SAN, DAS و همچنين سرورها با پردازنده ها و امكانات مختلف
 

• واحد طراحي و اجراء :

وظايف اين واحد بطور فهرست وار عبارتند از:
 • بستر سازی مناسب جهت اجرای پروژه های طراحی شده.
 • نصب و راه اندازی سخت افزارهای شبکه شامل Switchها ، Routerها، Serverها و اجرای عمليات کابل کشی.
 • نصب و راه اندازی سرويس های مختلف شبکه
 • طراحی شبکه های VLAN و VPN
 • طراحی دوره های آموزشی برای پرسنل سازمانها بمنظور ارتقاء سطح علمی
 

• واحد پشتيباني :

وظايف اين واحد بطور فهرست وار عبارتند از:
 • - عيب يابی مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری شبکه
 • - انجام عمليات مونيتورينگ بر روی Serverها، Switchها، Routerها و سخت افزارهای ويژه که از اهميت بالا برخوردار هستند.
 • - تهيه اطلاعات آماری جهت تحليل رفتار شبکه جهت ارتقاء کيفی و پيش بينی نيازهای آتی
 • - پاسخگويی به مشکلات کاربران بر اساس رويه های تدوين شده و با هدف ارتقاء کيفی و کمی خدمات