سامانه خط و طرح پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

سامانه خط و طرح

پیشرو در توسعه فناوری اطلاعات

پروژه ها

در طول سالهای گذشته، توانمندی تیم های تخصصی شرکت خط و طرح موجب شده تا این شرکت بعنوان یکی از شرکتهای پیشرو در عرصه مخابرات و ارتباطات همواره مطرح باشد. سامانه خط و طرح توانسته پروژه های موفق و قابل توجهی را اجرا نماید، که اهم این فعالیت ها در زمینه های زیر میباشند: